Skip to Main content
  คุณไม่มีรายการในรายการสินค้าที่ต้องการ

Please select a location and what language you would like to see the website in.

VISIT SITE

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

บริษัท เค. มิกิโมโต้ แอนด์ โค ลิมิเต็ด จำกัด (“มิกิโมโต้”) หรือตัวแทนของบริษัทเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้ ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้เป็นข้อตกลง (“ข้อตกลง”) ที่มีผลใช้บังคับกับท่านทันทีเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บโซต์ของมิกิโมโต้ (“เว็บไซต์”) ท่านจะมีสิทธิใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ได้ต่อเมื่อท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้เท่านั้น มิกิโมโต้ขอสงวนสิทธิฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเป็นระยะ ๆ ได้และเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าท่านยินยอมที่จะปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 • แม้มิกิโมโต้จะตรวจสอบดูแลเนื้อหาของเว็บไซต์อย่างใกล้ชิด มิกิโมโต้และผู้ให้บริการข้อมูลจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความผิดพลาดในเนื้อหาหรือเหตุขัดข้อง หรือความสูญหาย หรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์แต่อย่างใด
 • มิกิโมโต้และผู้ให้บริการข้อมูลไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานเนื้อหาที่ผิดพลาดซึ่งลูกค้าส่งมา ไม่ว่าจะเป็นข้อความที่ตกหล่น ข้อมูลที่ผิดพลาด ข้อความที่อ่านไม่ได้ หรือสิ่งอื่นใดทำนองเดียวกัน ที่มิกิโมโต้มิได้เป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้น
 • ลูกค้าต้องรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้เอง มิกิโมโต้ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเหตุขัดข้อง ความเสียหาย หรือความสูญหาย อันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้หรือเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมกับเว็บไซต์แห่งนี้
 • มิกิโมโต้อาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิก เนื้อหาข้อมูลใดก็ตามที่อยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

หากท่านประสงค์จะนำลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์แห่งอื่นมาวางไว้บนเว็บไซต์แห่งนี้ กรุณาติดต่อมิกิโมโต้เพื่อขอความยินยอมล่วงหน้าก่อน มิกิโมโต้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้วางลิงก์ลงบนเว็บไซต์ได้หลังพิจารณาเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมไปถึงหรือวิธีการใช้ลิงก์แล้ว

การแสดงสินค้า

 • รูปและภาพแสดงสินค้าต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีความใกล้เคียงสินค้าจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ภาพดังกล่าวอาจไม่ตรงกับสินค้าจริงทุกประการในด้านของสีสัน และ/หรือ ขนาด โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเทคนิคของภาพ
 • เว็บไซต์แห่งนี้ไม่ได้แสดงลักษณะสินค้าของมิกิโมโต้ทั้งหมด สินค้าบางอย่างที่แสดงบนเว็บไซต์แห่งนี้ เช่น แหวนหมั้น และเครื่องประดับชั้นสูง อาจไม่ได้วางจำหน่ายบนเว็บไซต์

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในสิ่งต่าง ๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์แห่งนี้เป็นของมิกิโมโต้ ห้ามไม่ให้ใช้ โอน คัดลอก ดัดแปลง หรือกระทำการอื่นใดในทำนองเดียวกันกับสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวที่ปรากฏบนเว็บไซต์แห่งนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากมิกิโมโต้ก่อน เว้นแต่จะมีสิทธิกระทำได้ตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์ญี่ปุ่นรับรอง เช่น สิทธิในการใช้งานเพื่อประโยชน์ของตนเอง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากสิ่งอื่นใดบางอย่างที่ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่มีผลผูกพันเหนือกว่า ชื่อและเครื่องหมายการค้าของมิกิโมโต้ ตราโลโก้มิกิโมโต้ และชื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าของมิกิโมโต้บนเว็บไซต์แห่งนี้ไม่ว่าจะจดทะเบียนแล้วหรือยังไม่จดทะเบียนก็ตามเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบริษัท เค. มิกิโมโต้ แอนด์ โค ลิมิเต็ด จำกัด ห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ทางเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายโดยแจ้งการเก็บข้อมูลที่ใช้บ่อย (cookies) และข้อมูลจราจรที่แสดงถึงข้อมูลการเข้าใช้งาน (access logs) เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างเหมาะสมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม เราจึงได้จัดทำนโยบายนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล* และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความถูกต้องและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ นอกจากนี้ เรายังใช้มาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อรักษาข้อมูลดังกล่าวให้เป็นส่วนตัวต่อไป มิกิโมโต้จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการที่ระบุไว้ตั้งแต่ต้น แต่ไม่รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานแล้ว
 • เพื่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเพื่อไม่ให้มีการจดจำหรือระบุตัวตนของผู้ใช้ได้
 • เมื่อได้รับคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้มอบข้อมูลแก่หน่วยงานราชการ

เว้นแต่จะต้องปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมาย มิกิโมโต้จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน

  *รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของมิกิโมโต้ สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “นโยบายความเป็นส่วนตัว”บนเว็บไซต์แห่งนี้

เว็บไซต์นี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่ใช้บ่อย (cookies) ในการติดตามการใช้งานของผู้ใช้เพื่อให้มิกิโมโต้สามารถปรับปรุงบริการและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของมิกิโมโต้ได้ วิธีการเก็บข้อมูลที่ใช้บ่อยนี้ไม่เป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า สำหรับรายละเอียดเรื่องการตั้งค่าบราวเซอร์และอื่น ๆ กรุณาสอบถามผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์โดยตรง

การรักษาความปลอดภัย

ทันทีที่ผู้ใช้ลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล เทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบเอสเอสแอล (เทคโนโลยีชั้นกรองรักษาความปลอดภัย) จะถูกนำมาใช้เพื่อรักษาข้อมูลให้เป็นความลับทันที

ข้อกำหนดเรื่องระบบ

ควรใช้เว็บบราวเซอร์ต่อไปนี้หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าในการเข้าชมเว็บไซต์: Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด, Firefox เวอร์ชันล่าสุด, Chrome เวอร์ชันล่าสุด, Safari เวอร์ชันล่าสุด

ข้อจำกัดในการใช้

ห้ามกระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย การดูหมิ่นหรือลดคุณค่า และ/หรือ ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว ของมิกิโมโต้หรือบุคคลที่สามบนเว็บไซต์แห่งนี้ ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของทางราชการ ห้ามกระทำการใด ๆ ที่มิกิโมโต้เห็นว่าไม่เหมาะสม

เขตอำนาจ สิทธิเลือกกฎหมาย และอนุญาโตตุลาการ

เว็บไซต์แห่งนี้สามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ลูกค้าที่เข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าวและมิกิโมโต้ก็ยินยอมที่จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายญี่ปุ่นในเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์แห่งนี้ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นที่มีผลเหนือกว่า ให้ศาลแขวงโตเกียวมีเขตอำนาจเหนือข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องใดที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์นี้