Skip to Main content
  คุณไม่มีรายการในรายการสินค้าที่ต้องการ

Please select a location and what language you would like to see the website in.

VISIT SITE

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของมิกิโมโต้

คำประกาศ

บริษัท เค. มิกิโมโต้ แอนด์ โค ลิมิเต็ด จำกัด (“มิกิโมโต้”) ให้ความใส่ใจกับลูกค้าและพยายามพัฒนาบริการให้เป็นที่พึงพอใจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวบรรลุผล การได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น เราจึงเชื่อว่าการคุ้มครองและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสมเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เราจึงได้จัดทำนโยบายปกป้องความเป็นส่วนตัวให้เป็นสอดคล้องกับมาตรฐาน JIS Q15001 และเพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมีประสิทธิภาพ เราจึงได้ปรับปรุงนโยบายให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสม เราจะนำนโยบายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้มาบังคับใช้

นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล กรณีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านล่วงหน้าก่อน ขั้นตอนเดียวกันนี้จะนำมาใช้กรณีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ด้วย
 2. การใช้งานและการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
  ในส่วนการใช้งานและการแบ่งปันข้อมูล มิกิโมโต้จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมนี้เพื่อกิจการอื่นนอกเหนือไปจากกิจการตามที่ระบุไว้ตั้งแต่ต้น แต่ไม่รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้
  • เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานแล้ว
  • เพื่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเพื่อไม่ให้มีการจดจำหรือระบุตัวตนของผู้ใช้ได้
  • เมื่อได้รับคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้มอบข้อมูลแก่หน่วยงานราชการ
  • เว้นแต่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย มิกิโมโต้จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน
 3. การบริหารจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย มิกิโมโต้จะดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความถูกต้องแม่นยำและทันสมัยอยู่เสมอ และป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหาย เสียหาย รั่วไหล และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 4. การยืนยัน แก้ไข และกระทำการอื่น ๆ ใดกับข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากมีการร้องขอให้ตรวจสอบ ยืนยัน แก้ไข หยุดใช้ และกระทำการอื่นใดกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะปฏิบัติตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดหลังจากตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ร้องขอเข้ามานั้นเป็นตัวท่านจริง
 5. การดูแลจัดการคำถาม
  เราจะกำหนดให้มีผู้ติดต่อหนึ่งคนหรือหลายคนเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลของมิกิโมโต้
 6. การปฏิบัติตามกฎหมายและการพัฒนาระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ดีขึ้น มิกิโมโต้ขอให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและตามกฎหมายอื่นที่อาจมีผลบังคับใช้ มาตการต่าง ๆ ข้างต้นจะได้รับการทบทวนตามความจำเป็นเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดโปรโตคอลให้ดียิ่งขึ้น นโยบายนี้ไม่เพียงครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่มิกิโมโต้ทำการค้าอยู่ด้วยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของ บริษัท เค. มิกิโมโต้ แอนด์ โค ลิมิเต็ด จำกัด

การจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล

ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนมิกิโมโต้ตลอดมา เราได้ออกนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่มิกิโมโต้จัดเก็บและจัดการจะได้รับการจัดการตามหลักเกณฑ์ในนโยบายที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล

มิกิโมโต้หรือบริษัทในเครืออาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อกิจการดังต่อไปนี้

 1. ทำการตลาดและส่งเสริมการขายสินค้าให้แก่มิกิโมโต้ (เครื่องประดับ นาฬิกา สินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องสำอาง และอื่น ๆ)
 2. เพื่อการให้และส่งเสริมบริการหลังการขายให้แก่สินค้าของมิกิโมโต้
 3. ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า งานกิจกรรม งานสัมมนา และอื่น ๆ
 4. สำรวจการตลาด เช่น ทำแบบสอบถาม เป็นต้น
 5. ประชาสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจของมิกิโมโต้และอื่น ๆ

การรักษาความปลอดภัยและการบริการจัดการ

ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เราจะดำเนินมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหาย เสียหาย รั่วไหล และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับเหมาส่งของเพื่อส่งของตามคำสั่งซื้อสินค้า การเปิดเผยข้อมูลนี้จะถูกจำกัดไว้เพียงแค่การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการที่ทำสัญญาด้วยเท่านั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ความช่วยเหลือและการติดต่อ

Iหากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับข้อมูลจากมิกิโมโต้หรือบริษัทในเครือแล้ว กรุณาแจ้งให้เราทราบทางโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้ ท่านสามารถติดต่อทางหมายเลขดังกล่าวได้เพื่อสอบถามในเรื่องอื่น ๆ รวมถึงการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย ฝ่ายรับเรื่องลูกค้า: ศูนย์บริการลูกค้ามิกิโมโต้


หมายเลขโทรศัพท์: 02-129-4444-5 (10:30 – 19:00 น. ทุกวัน)
บริษัท เค. มิกิโมโต้ แอนด์ โค ลิมิเต็ด จำกัด ฝ่ายบริหารข้อมูลส่วนบุคคล